Currently browsing category

مولی

مولی باله بلند طلائی ( Golden Sailfin Molly )

مولی باله بلند طلائی دارای بدنی متمایل به نارنجی است. این ماهی دارای باله هایی به شکل بادبان کشتی است. مولی طلائی باله های خود را بیشتر در زمان جفتگیری، برای جلب توجه ماهی مقابل باز می کند. مولی می تواند خود را با انواع شرایط آب وقف دهد.با توجه …

مولی بالنی (Balloon Molly)

مولی بالنی از دسته ماهیانی است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.این ماهی دارای پشتی گرد و قوس مانند و شکمی بزرگ است.این گونه ی مولی دارای رنگ های سیاه، سفید و زرد می باشد.عضو جفتگیری در ماهی نر بسیار برجسته و مشخص است. مولی می تواند خود …

مولی دالماسی (Dalmatian Molly)

مولی دالماسی از دسته ماهیانی است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.این ماهی دارای بدنی سیاه و سفید است. مولی می تواند خود را با انواع شرایط آب وقف دهد.با توجه به این موضوع، نکته ی قابل توجه این است که با تغییر تدریجی شرایط آب می توان …

مولی دم بربطی (Lyretail Molly)

مولی دم بربطی از دسته ماهیانی است که به صورت تکثیر گزینشی به وجود آمده است.مولی دم بربطی دارای تنوع رنگ سیاه و سفید است.همچنین این ماهی دارای دمی به شکل چنگ است. مولی می تواند خود را با انواع شرایط آب وقف دهد.با توجه به این موضوع، نکته ی …

مولی باله بلند (Mexican Sailfin Molly)

مولی بادبان باله با نام مولی غول پیکر نیز شناخته می شود.این ماهی دارای تنوع رنگ بسیاری است که معروف ترین آن ها سیاه رنگ و پلاتینی رنگ است.مولی بادبان باله دارای باله هایی به شکل بادبان کشتی است.این ماهی باله های خود را بیشتر در زمان جفتگیری، برای جلب …