Currently browsing tag

ماهی جنگجوی سیامی

فایتر پروانه ای

فایتر پروانه ای (Twin Tail Betta)

فایتر دو دم یا پروانه ای دارای دمی به شکل بال پروانه می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان …

فایتر ماه نیمه

فایتر ماه نیمه (Half Moon Betta)

فایتر هلف مون یا ماه نیمه دارای دم زیبا و با ظرافتی است که این ویژگی آن را از سایر گونه های فایتر جدا کرده است. این ماهی بومی کشور تایلند است و خلق و خوی جنگ طلبی دارد.ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود …