Currently browsing category

تبرزینی

ماهی تبرزینی مرمری (Marble Hatchet)

ماهی تبرزینی مرمری به دلیل دارا بودن شکل خاص بدن، از سایر ماهی ها متمایز است. ماهی تبرزینی دارای بدنی باریک و قلمی، شکمی بزرگ و باله هایی کوتاه و نامحسوس است. مشخصه ی این ماهی دهان رو به بالای او است. آکواریومی پر گیاه همراه با گیاهان شناور برای …

ماهی تبرزینی نقره ای (Silver Hatchet)

ماهی تبرزینی نقره ای به عنوان ماهی تبرزینی معمولی شناخته می شود. این ماهی به دلیل دارا بودن شکل خاص بدن، از سایر ماهی ها متمایز است. ماهی تبرزینی دارای بدنی باریک و قلمی، شکمی بزرگ و باله هایی کوتاه و نامحسوس است. مشخصه ی این ماهی دهان رو به …

ماهی تبرزینی نقره ای – مرمری (Marthae Silver Hatchet)

ماهی تبرزینی نقره ای – مرمری با نام ماهی سیاه بالدار نیز شناخته می شود. این ماهی به دلیل دارا بودن شکل خاص بدن، از سایر ماهی ها متمایز است. ماهی تبرزینی دارای بدنی باریک و قلمی، شکمی بزرگ و باله هایی کوتاه و نامحسوس است. مشخصه ی این ماهی …