Currently browsing category

فایتر

فایتر پروانه ای

فایتر پروانه ای (Twin Tail Betta)

فایتر دو دم یا پروانه ای دارای دمی به شکل بال پروانه می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان …

ماهی فایتر

ماهی فایتر(Betta Splendens)

فایتر ماهی جنگجوی تایلندی بومی پننینسولا مالی و تایلند می باشد.این ماهی از شاخه ماهیان میباشد. که به این معناست در پشت سر این ماهی عضوی قرار دارد که عضو مارپیچ نامیده می شود. این عضو مارپیچ یک ریه ابتدایی میباشد که مقداری از هوا را کشیده و اکسیژن را …

فایتر ماه نیمه

فایتر ماه نیمه (Half Moon Betta)

فایتر هلف مون یا ماه نیمه دارای دم زیبا و با ظرافتی است که این ویژگی آن را از سایر گونه های فایتر جدا کرده است. این ماهی بومی کشور تایلند است و خلق و خوی جنگ طلبی دارد.ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود …

فایتر دم ریش

فایتر دم ریش (Crown Tail Betta)

فایتر دم ریش یا دم قیچی دارای دمی بریده بریده می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان می …

پرورش فایتر

تکثیر و پرورش ماهی فایتر ( Betta Breeding)

تکثیر ماهی فایتر در صورت رعایت نکات لازم کار دشواری نیست و در آکواریوم های خانگی به سادگی امکان پذیر خواهد بود. ماهی نر باید دارای بدنی کشیده باشد تا بتواند خود رو به دور ماهی ماده حلقه کند. همچنین بهتر است که ماهی نر دم بسیار بلندی نداشته باشد. …